CALL CENTER 0-32211-176

ดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้อำนวยการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมของโรงเรียน