CALL CENTER 0-32211-176

จัดแสดงผลงาน Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดแสดงผลงาน Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 และรับเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของกศจ. ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุม St.Francis โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลการแข่งข้นมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง