CALL CENTER 0-32211-176

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคุณครูผู้ประสานงานและคุณครูผู้รับหน้าที่การคุมสอบของโรงเรียนอุดมวิทยา ชี้แจงและทำความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบติงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ที่จะจัดการสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดุมวิทยา ณ ห้องโสตฯ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง