CALL CENTER 0-32211-176

จัดประชุมเตรียมการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา จัดประชุมเตรียมการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับคุณครูผู้ประสานงานและคุณครูผู้รับหน้าที่การคุมสอบของโรงเรียนอุดมวิทยา เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบติในการทดสอบให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ณ ห้องโสตฯ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี โรงเรียนอุดมวิทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง