CALL CENTER 0-32211-176

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดย คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา และคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ประธานในพิธี

ดูทั้งหมด