CALL CENTER 0-32211-176

16 มกราคม พ.ศ. 2567 วันครู ประจำปี 2567

คณะคุณครูโรงเรียนอุดมวิทยาเข้าร่วมงานวันครูในหน่วยงานต่าง ๆ และรับมอบรางวัลดังนี้

1. ร่วมงานวันครูและรับรางวัลของคุรุสภา ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข” จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนนารีวิทยา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

2. ร่วมงานวันครูและรับรางวัล ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 อำเภอบ้านโป่ง “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” จัดโดย กองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง ณ โรงเรียนรัตนราษฎรบำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

3. ร่วมงานครูคาทอลิกอยู่กับเด็ก แบบพระเยซูเจ้า ครั้งที่ 28 จัดโดย ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กิจกรรมดังกล่าวได้ประกาศผลงานดีเด่นของโรงเรียนและคณะครู เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักเรียนอุดมวิทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง