CALL CENTER 0-32211-176

คุณครูสุภาภรณ์ ช้อยเครือ และคุณครูชัชวาล จินรอด นำนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอุดมวิทยา จำนวน 9 คน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวธรรมทูต ระดับชาติ ณ บ้านเณรใหญ่ แสงธรรม จ.นครปฐม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง