CALL CENTER 0-32211-176

พระอาจารย์จากวัดใหม่เจริญผล อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องของการเป็นชาวพุทธที่ดี มารยาทชาวพุทธ ตลอดจนการเป็นพุทธศาสนิกชน ที่มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา โรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อ 3 ธันวาคม 2563