CALL CENTER 0-32211-176

ฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัย จัดกิจกรรมค่ายธรรมะให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.3 ในวันที่ 5 ส.ค.62 ณ วัดใหม่เจริญผล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของไทยบนรากฐานแห่งหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ก็ยังมีกิจกรรมแห่งความประทับใจ คือกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน สร้างสรรค์ธรรมในวันแม่ โดยเชิญตัวแทนคุณแม่มาร่วมกิจกรรมให้เด็กๆได้แสดงความรักและความกตัญญู