CALL CENTER 0-32211-176

คำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง