CALL CENTER 0-32211-176

ครูผู้สอนวิชาพิเศษ

นางปอล ชมชื่น

ครูประวัติศาสตร์

นายอนุสรณ์ โสภณนาค

ครูสังคมศึกษา

นายจักรายุทธ เอี่ยมละออ

ครูสังคมศึกษา

นายชัชวาล จินรอด

ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวจริยา คำสงค์

ครูภาษาอังกฤษ

นางอาจรีย์ แปงการิยา

ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวอรุณศรี ทรงจิ๋ว

ครูคอมพิวเตอร์

นายศรชัย สุวรรณปากแพรก

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวอันริยา เฮงกิจเจริญ

งานอนุบาล (คอมพิวเตอร์)

นางสาวสิริน สมัยพิทักษ์

ครูศิลปะ-การงานอาชีพ

นางสาวอรุณรัตน์ ชูอรุณ

ครูนาฎศิลป์

นายอรัญตฌา กันหา

ครูดนตรี

นายชนชิต ตุ้งโรจน์

ครูพละ

นางสาวนุรักษ์ เผือกละออ

ครูพละ

นางสาวณัฐริกา เกตุมณี

งานธุรการและการเงิน

นางสาวชลธิชา การะเกตุ

งานธุรการและการเงิน

นางสาวณัฐจิรา มาขำ

งานธุรการและการเงิน

นางสาวณัฐริกา ให้วงศ์กุล

งานธุรการและการเงิน

นายวัชระ กำเนิดกาญจน์

คณิตศาสตร์

นางสาวอรนุช เลิศภูษิต

งานวิชาการ

นางสาวพัฒิพรรณ แสนคำ

งานวิชาการ

นางสาวมาลี อินศรีจันทร์

งานวิชาการ

นางสาววจี วัฒนศิริกุล

งานอนุบาล

นางสาวมณทิชา บัวบาน

งานอนุบาล

นางสาวศศิปภาดา ขุนพิทักษ์

งานห้องสมุด

นางกนธิชา บุญศรี

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางสาวปิยสุดา แพรภัทรประสิทธิ์

งานพยาบาล