CALL CENTER 0-32211-176

ครูประจำชั้นประถมศีกษาปีที่ 1

นางสาวสุจิตรา พันธ์แจ่ม

ประจำชั้น 1/1

นางอัจฉรา อยู่สถิตย์

ประจำชั้น 1/2

นางสาวภิญญาพัชญ์ กองคำ

ประจำชั้น 1/3

นางสาววันวิสาข์ วรรณวรกุล

ประจำชั้น 1/4

นางทิฆัมพร เยี่ยมสถาน

ประจำชั้น 1/5

นางสาวมัทนา เทียนไทยสงค์

ประจำชั้น 1/6

นางสาวมัทนา เทียนไทยสงค์

ประจำชั้น 1/4

นางทิฆัมพร เยี่ยมสถาน

ประจำชั้น 1/5

นางสาวสุจิตรา จันทร์เขียว

ประจำชั้น 1/6

ครูประจำชั้นประถมศีกษาปีที่ 2

นางบุญเรือน วงษ์ถาวรเรือง

ประจำชั้น 2/1

นางสาวมัทนา ล้อเจริญ

ประจำชั้น 2/2

นางสาววิลาวรรณ กระต่ายทอง

ประจำชั้น 2/3

นางสุพัตรา ประสพจำรูญภิญโญ

ประจำชั้น 2/4

นางวิมลวรรณ จันทร์ไทย

ประจำชั้น 2/5

นางบุญเรือน วงษ์ถาวรเรือง

ประจำชั้น 2/1

นางสาวมัทนา ล้อเจริญ

ประจำชั้น 2/2

นางสาววิลาวรรณ กระต่ายทอง

ประจำชั้น 2/3

นางสุพัตรา ประสพจำรูญภิญโญ

ประจำชั้น 2/4

นางวิมลวรรณ จันทร์ไทย

ประจำชั้น 2/5

นางสาววณิชชา คำสร้อย

ประจำชั้น 2/6

ครูประจำชั้นประถมศีกษาปีที่ 3

นางสาวพลอยพิมพ์ กาสรศิริ

ประจำชั้น 3/1

นางสาวเกษณี แก้วรักษ์

ประจำชั้น 3/2

นางสาวศตายุ ตั้งศรีรัตน์

ประจำชั้น 3/3

นางสาววณิชชา คำสร้อย

ประจำชั้น 3/4

นางสาวอรุณรัตน์ ทองคำ

ประจำชั้น 3/5

นางสาวพลอยพิมพ์ กาสรศิริ

ประจำชั้น 3/1

นางสาวเกษณี แก้วรักษ์

ประจำชั้น 3/2

นางสาวศตายุ ตั้งศรีรัตน์

ประจำชั้น 3/3

นางสาวประไพ แสงดวงใจ

ประจำชั้น 3/4

นางสาวอรุณรัตน์ ทองคำ

ประจำชั้น 3/5

ครูประจำชั้นประถมศีกษาปีที่ 4

นางสาวอนิศา พงศ์ยี่หล้า

ประจำชั้น 4/1

นางสาวจรรยา บัวเมฆ

ประจำชั้น 4/2

นางสาววิวรรณ วิรัชลาภ

ประจำชั้น 4/3

นางสาวชุรีพร พึ่งพิงพัก

ประจำชั้น 4/4

นางเนตรนฤมล ฉายราศรี

ประจำชั้น 4/6

นางสาวอนิศา พงศ์ยี่หล้า

ประจำชั้น 4/1

นางสาวจรรยา บัวเมฆ

ประจำชั้น 4/2

นางสาววิวรรณ วิรัชลาภ

ประจำชั้น 4/3

นางสาวชุรีพร พึ่งพิงพัก

ประจำชั้น 4/4

นางสาวจิตตา อารักษ์พุทธนันท์

ประจำชั้น 4/5

นางเนตรนฤมล ฉายราศรี

ประจำชั้น 4/6

ครูประจำชั้นประถมศีกษาปีที่ 5

นางชมพูนุท ทองนรินทร์

ประจำชั้น 5/1

นางสาวอุมาพร พุ่มพฤกษา

ประจำชั้น 5/2

นางศิริพร พลจันทร์

ประจำชั้น 5/3

นางสาวกิตติยา ชุมภูษา

ประจำชั้น 5/4

นางศิศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล

ประจำชั้น 5/5

นางสาวเข็มวิภา ฉิมพาลี

ประจำชั้น 5/6

นางศิริพร พลจันทร์

ประจำชั้น 5/1

นางสาวอุมาพร พุ่มพฤกษา

ประจำชั้น 5/2

นางสาวสาวิตรี ภวังคะนันท์

ประจำชั้น 5/3

นางสาวนิชาภา พุทธคุณ

ประจำชั้น 5/4

นายชัยยา อยู่ไว

ประจำชั้น 5/5

ครูประจำชั้นประถมศีกษาปีที่ 6

นางสาวชุลีพร วงค์นุกูล

ประจำชั้น 6/1

นางสาวจิตตา อารักษ์พุทธนันท์

ประจำชั้น 6/2

นางสาววิภา พุ่มพิทักษ์

ประจำชั้น 6/3

นายวิธวัช รอดแสง

ประจำชั้น 6/4

นางสาววิวรรณ สุกหอม

ประจำชั้น 6/5

นางสาวชุลีพร วงค์นุกูล

ประจำชั้น 6/1

นางศิศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล

ประจำชั้น 6/2

นายวิธวัช รอดแสง

ประจำชั้น 6/3

นางสาววิวรรณ สุกหอม

ประจำชั้น 6/4

นางสาววิภา พุ่มพิทักษ์

ประจำชั้น 6/5