CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยา โดยคณะผู้บริหาร ครู ขอขอบคุณ ร้อยตำรวจตรีหญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม รอง สว.ป.สภ.บ้านโป่ง ดาบตำรวจหญิง บานเย็น ปิ่นทอง ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านโป่ง ให้การอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการเรียนการสอนจากครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธแรงกดดันที่อาจมีอิทธิพลให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับ บุหรี่ สุรา ยาบ้า สารระเหย หรือยาเสพติดชนิดอื่น ๆเรียนรู้วิธีการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความรุนแรงหรือสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน