CALL CENTER 0-32211-176

คุณครูลลิดา วังตาล ผจก.โรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 โอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีที่ผ่านมา