CALL CENTER 0-32211-176

ครูประจำชั้น-ครูพี่เลี้ยงระดับต้นกล้า/เตรียมอนุบาล

นางสาวสมฤดี จันทร์อ้น

ครูเตรียมอนุบาล

นางสาววัลย์วิภา พยอมหอม

พี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล

นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา

ครูเตรียมอนุบาล

นางสาวชนัญชิดา ขำเพ็ง

พี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล

ครูประจำชั้น-ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 1

นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา

อนุบาล 1/1

นางสาวเดือนฉาย พูลสวัสดิ์

อนุบาล 1/2

นางสวิน เจตพุก

อนุบาล 1/3

นางเดือนเพ็ญ ปิ่นวัฒนชัย

อนุบาล 1/4

นางสาวปิยาณี เทพโยธิน

อนุบาล 1/5

นางสาวนขวัญนภา พูลเพิ่ม

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/1

นางสาวดวงหทัย แซ่เจียม

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/2

นางสุภาพร เจริญสิทธิ์พรชัย

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/3

นางสาวชนัญชิดา ขำเพ็ง

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/4

นางบุญญิษา ยอดรัก

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/5

นางสาวเดือนฉาย พูลสวัสดิ์

อนุบาล 1/1

นางสาวปิยาณี เทพโยธิน

อนุบาล 1/2

นางเดือนเพ็ญ ปิ่นวัฒนชัย

อนุบาล 1/3

นางสวิน เจตพุก

อนุบาล 1/4

นางสาวสมฤดี จันทร์อ้น

อนุบาล 1/5

นางบุญญิษา ยอดรัก

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/1

นางสาวดวงหทัย แซ่เจียม

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/2

นางสาววัลย์วิภา พยอมหอม

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/3

นางสาวนขวัญนภา พูลเพิ่ม

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/4

นางสุภาพร เจริญสิทธิ์พรชัย

พี่เลี้ยงอนุบาล 1/5

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวสมศรี จิตใจภักดี

อนุบาล 2/1

นางจีรยา พลับลัดโพธิ์

อนุบาล 2/2

นางสาวนพวรรณ ย้อยดี

อนุบาล 2/3

นางสาวอัจจิมา แพร์อัต

อนุบาล 2/4

นางปัทมพร ประดิษฐ์เรืองชาญ

อนุบาล 2/5

นางสาวสมศรี จิตใจภักดี

อนุบาล 2/1

นางสาวนพวรรณ ย้อยดี

อนุบาล 2/2

นางกนธิชา บุญศรี

อนุบาล 2/3

นางทินีรัตน์ ปิยะอรุณ

อนุบาล 2/4

นางสาวนัธทะรี เรืองกฤษ

อนุบาล 2/5

นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง

อนุบาล 2/6

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวสมศรี จิตใจภักดี

อนุบาล 3/1

นางสาวกมลวรรณ สาถีระเนตร

อนุบาล 3/2

นางสาวพจน์จนาฏ สัมฤทธิ์

อนุบาล 3/3

นางทินีรัตน์ ปิยะอรุณ

อนุบาล 3/4

นางสาวนัธทะรี เรืองกฤษ

อนุบาล 3/5

นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง

อนุบาล 3/6

นางสาวสุกัญญา จันที

อนุบาล 3/1

นางจีรยา พลับลัดโพธิ์

อนุบาล 3/2

นางสาวพจน์จนาฏ สัมฤทธิ์

อนุบาล 3/3

นางสาวกมลวรรณ สาถีระเนตร

อนุบาล 3/4

นางปัทมพร ประดิษฐ์เรืองชาญ

อนุบาล 3/5

นางสาวอัจจิมา แพร์อัต

อนุบาล 3/6