CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง กับมาตรกรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โดยนักเรียนทุกคนยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ผ่านจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ศบค. ต่อไป