CALL CENTER 0-32211-176

ดญ.ศศิพิมพ์ ศรีอร่ามภูมิ (น้องนานะ )นักเรียนชั้นป.5.3

โอกาสได้รับรางวัลตำแหน่งรองอับดับ1 นางงามผิวสวยจากการประกวดmaxcy model ปี2019