CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งของอุดมวิทยา

ด.ช.อริยะ บุษราคัมกุล ชั้น ป.4/5
รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ผู้ที่คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านคณิตศาสตร์
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test ( NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ด.ญ. วชิรญาณ์ วิมลศิลปวิญญู ชั้น ป.5/4
รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22
ของ บ. เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จก. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

ด.ช.ตฤณภัทร พานิชเจริญ ชั้น ป. 5/1
รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขัน WORLD ROBOT OLYMYPIAD THAILAND
ROBOMISSION – ELEMENTARY For outstanding performance in World Robot Olympiad Thailand 2022 แข่งขันที่ เดอะมอล โคราช ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง