CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งของอุดมวิทยา

เด็กชายณัฏฐาภูมิ ไตรปิ่นเพ็ชร
เด็กชายอภิวิชญ์ ประทีปกาญจนา
ในโอกาสรับเกียรติบัตรจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์

จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง