CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในกิจกรรม “พลังแห่งรัก”

เด็กหญิงดานิกา จีรบวร เด็กชายภูวดล เกี่ยวเพ้ง เด็กชายอคิราห์ คำศิลา
รับเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรม “พลังแห่งความรัก”
ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานคลิปวีดีโอสั้น (ระดับอนุบาล)
จัดโดยคณะทำงานคนดี มีคุณธรรม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมรักแม่ (8 สิงหาคม 66 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ)