CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา

รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2563

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) จัดโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563 นักเรียนอุดมวิทยาได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ดังนี้

1. ด.ช.กิตติภูมิ จงดีทวีทรัพย์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ป.6 ระดับจังหวัดราชบุรี

2. ด.ช.ภูวิศ ธรรมรักษิต วิทยาศาสตร์ ป.4 ระดับจังหวัดราชบุรี

3. ด.ช.ภูณริศร์ อุณหะจิรังรักษ์ วิทยาศาสตร์ ป.3 ระดับจังหวัดราชบุรี

4. ด.ญ.พิมลวรรณ พยุงรัตน์ วิทยาศาสตร์ ป.2 ระดับจังหวัดราชบุรี