CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา

1. การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 ระดับชั้นประถมศึกษา โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

2. การแข่งขัน Thailand English Speech Contest, TESC 2023 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ยินดีกับความมุ่งมั่นและความพยายามในการฝึกซ้อม และแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่าน