CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์
มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลจากสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย
จัดสอบแข่งขัน TMC ครั้งที่ 8 Thailand Mathematics Contest ปีการศึกษา 2562
(นักเรียนชั้น ป.6 ได้จบการศึกษาไปแล้ว) เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง เด็กชายจิรเวธน์ มธุรสเมทนี (ป.6)

รางวัลเหรียญเงิน

1. เด็กชายชาญสุพร ปฐมพรยิ่งเจริญ (ป.6)
2. เด็กชายจิรภาส กิตติจินดาวงศ์ (ป.6)

รางวัลเหรียญทองแดง

1. เด็กหญิงไปรยา ศรีจันทร์วงศ์ (ป.6)
2. เด็กหญิงจันทรรัตน์ โชคถาวร (ป.6)
3. เด็กหญิงธนภรณ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (ป.5)
4. เด็กชายนพรุจ ตั้งวงศ์ (ป.5)
5. เด็กหญิงสุภัสปภา อัตตาหกุล (ป.5)


รางวัลส่งเสริมการอ่าน

1. เด็กชายนรุตม์ ทองเวโรจน์ ป.2.1
2. เด็กหญิงณิชาภัทร สุริยะ ป.4.3
3. เด็กหญิงอภิชญา ค้าผล ป.4.5
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์ อุ่นภักดี ป.6.5


การแข่งขันเทควันโดสวนผึ้งแชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 5

รางวัลชนะเลิศ ประเภท ต่อสู้
1. เด็กหญิงวรัชยา นิติสาโรจน์
2. เด็กหญิงวรัญญา นิติสาโรจน
3. เด็กชายวรัทธ์ นิติสาโรจน์