CALL CENTER 0-32211-176

ขอขอบคุณท่านสส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

โรงเรียนขอขอบคุณท่านสส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ที่ได้ประสานและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่มาพ่นป้องกันโควิด – 19 ในวันนี้ เพื่อดูแลและป้องกันความปลอดภัยให้กับคณะครู ตลอดจนผู้ปกครองที่จะเดินทางมารับ-ส่งใบงานและเอกสารการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในวันที่

14-15มิถุนายน 2564นี้