CALL CENTER 0-32211-176

ฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยได้จัดกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยเชิญคุณครูลลิดา วังตาล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมชื่นชมความสามารถของเด็กๆ ตลอดจนมอบเหรียญรางวัลต่างๆเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบรรดานักกีฬาตัวน้อย ในวันที่ 5 กันยายน 2562

ดูทั้งหมด