CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดย สถาบันศูนย์ภาษา Fun Language ได้จัดฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.63