CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลอุดม (Open house) ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและ อนุบาลปีที่ 1

การนำเสนอผลงานของนักเรียน จากการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ผู้ปกครองได้เข้าชมผลงานและร่องรอยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ อย่างเต็มความสามารถ (2 ก.พ. 2567)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง