CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลอุดม (Open house) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

การนำเสนอผลงานของนักเรียน จากการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ผู้ปกครองได้เข้าชมผลงานและร่องรอยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ อย่างเต็มความสามารถ (1 ก.พ. 2567)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง