CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีประชาธิปไตยในเยาว์วัยเพื่อเตรียมเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาจัดการเลือกตั้งให้ ซึ่งในปีนี้ ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสภานักเรียนได้แก่ เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอำไพวงศ์

ดูทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง