CALL CENTER 0-32211-176

ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา นำโดย คุณครูชุลีพร  วงค์นุกูล และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 13 ตุลาคม 2566 : เวลา 08.00 น.