CALL CENTER 0-32211-176

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาในระดับชั้นต่าง ๆ ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565