CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรม วันแห่งความภาคภูมิใจ “เชิดชูเกียรติคนเก่ง คนดี โรงเรียนอุดมวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมพรพระเมตตา โดยคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน และคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี เป็นขวัญกำลังใจต่อคุณครู นักเรียนและพนักงานที่สมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรครู พนักงาน และโล่นักเรียนดีเด่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง