CALL CENTER 0-32211-176

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโรงเรียนอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติพระสุนทรโวหาร ( สุนทรภู่ )กวีเอกของไทยที่มีชื่อเสียงด้านเชิงกวีและวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง กิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงละครของตัวแทนนักเรียนและครูในเรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร ซึ่งทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับท่านสุนทรภู่มากขึ้นอีกด้วย