CALL CENTER 0-32211-176

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยร่วมกันสร้างบรรยาการด้วยการแต่กายย้อนยุค มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในตอนเช้า และระหว่างวัน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประเพณี รวมไปถึงการรู้จักใช้วัสดุในการนำมาจัดทำกระทง เพื่อเป็นการลดมลภาวะ ให้นักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย (8 พ.ย. 2565)