CALL CENTER 0-32211-176

ดาบตำรวจหญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี บรรยายและให้ความรู้กับนักเรียนชั้นป.4-6 ในเรื่องยาเสพติดให้โทษ และการห่างไกลสิ่งเสพติดต่างๆ เพื่อชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัวและสังคมสงบสุข เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมของโรงเรียน