CALL CENTER 0-32211-176

ขอขอบคุณ ร้อยตำรวจตรีหญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม รอง สว.ป.สภ.บ้านโป่งดาบตำรวจหญิง บานเย็น ปิ่นทอง ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านโป่งให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้โทษโดยเฉพาะการห่างไกลจากบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา (31 พฤษภาคม 2566)