CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมยามเช้า เด็กอุดม มีวินัย ไฝ่เรียนรู้

นอกจากความรู้ อุดมวิทยา ฝึกศิษย์ทุกคนให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย รักองค์กร รักในความเป็นไทย เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในการเป็นอุดมวิทยา

ตลอดระยะเวลา 66 ปีและตลอดไป เพื่อศิษย์อุดมวิทยาที่ก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

ของประเทศชาติ

ดูทั้งหมด