CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมปิดโครงงาน ต้นกล้า-อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการแสดงปิดโครงงานของน้องๆ ต้นกล้า และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นที่หอประชุมพรพระเมตตา 28 กุมภาพันธ์ 2567