CALL CENTER 0-32211-176

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 10.30 น.-12.00 น. ท่านผู้อำนวยการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 และ ป.6 ณ ห้องพรพระเมตตา เพื่อแจ้งระบบการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างสูง