CALL CENTER 0-32211-176

ท่านผู้จัดการ คุณครูลลิดา วังตาล คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้น อ. 2และ อ. 3 ณ ห้องพรพระเมตตา เพื่อแจ้งระบบการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง