CALL CENTER 0-32211-176

การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลางประจำปี พ.ศ.2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เด็กหญิงธรรมธร ประสิทธิแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่คู่ผสม

เด็กหญิงญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่เดี่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง