CALL CENTER 0-32211-176

การอบรมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสุขในชั้นเรียน

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา รับการอบรมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสุขในชั้นเรียน ณ โรงเรียนทับทอง จัดโดยสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 19 และ 26 ธ.ค.63