CALL CENTER 0-32211-176

“หล่อเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี”

คุณครูสุมาลี ห่อทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานหล่อเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ปี 2565 ตัวแทนนักเรียนและครูจะนำกองผ้าป่าและเทียนพรรษาถวายวัดดอนตูมในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป