CALL CENTER 0-32211-176

การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้นโดยมีนักเรียนสมัครจำนวน 4 พรรค และนักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มีการหาเสียงก่อนหน้านี้ และเป็นไปตามการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนทุกขั้นตอน ผลการเลือกตั้งของนักเรียนและสภานักเรียนออกมาโดยนายกสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอุดมวิทยาได้แก่ เด็กหญิงพิชชาภา คล้ายเอี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ส่วนผู้สมัครพรรคอื่นๆที่ได้รับการเลือกตั้งตามสัดส่วนของคะแนนและแบบแบ่งเขตชั้น จะได้ร่วมการทำงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อโรงเรียนอุดมวิทยา ของเด็กๆทุกคนร่วมกับคุณครู และเป็นการฝึกการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนตามวัยของนักเรียนอย่างเหมาะสมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง