CALL CENTER 0-32211-176

การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ระดับปฐมวัย

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ระดับปฐมวัย” โดย คุณครูอรุณศรี ทรงจิ๋ว และ คุณครูศรชัย สุวรรณปากแพรก วิทยากร แบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครูระดับปฐมวัย ได้นำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารให้กับผู้ปกครองได้อย่างมีศักยภาพ ณ ห้อง Robotic ชั้น 3 อาคารสิริไล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง