CALL CENTER 0-32211-176

การประเมินเพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลครู SMT

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูผู้รับการประเมิน ให้การต้อนรับ นายสุรพล อบมายันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเจริญ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ประเมินด้านบริหารจัดการ) พร้อมด้วย นางกวินณา นาขาม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ประเมินด้านคณิตศาสตร์) เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนอุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566