CALL CENTER 0-32211-176

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (สช.) ปีการศึกษา 2565 นำโดย

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการประเมิน

นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการประเมิน

นางสาวพรทิพย์ แท่นอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมิน

นางจงกลนี โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประเมิน

และ นางสาวอมรรัตน์ จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กรรมการประเมินและเลขานุการ ณ โรงเรียนอุดมวิทยา วันที่ 3 เมษายน 2566 >>ดูทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง