CALL CENTER 0-32211-176

การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานสนามสอบ ทดสอบทักษะด้านการอ่านของนักเรียน ทั้งด้านการอ่านออก และอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป