CALL CENTER 0-32211-176

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 🥳

✍️การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2566 Thailand English Speech Contest, TESC 2023 รางวัลที่ 1 ระดับภาค
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายฑารุ เดชาดิษฐ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงนีนนารา เดชาดิษฐ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง