CALL CENTER 0-32211-176

การนิเทศ กำกับ ติดตาม คุณภาพการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการนางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลและ นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม คุณภาพการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566